belotero_part_of_me_sk

Terms & Conditions

Podmienky používania

Spoločnosť Merz si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, vymazať alebo upraviť informácie bez predchádzajúceho oznámenia. Ustanovenia podmienok používania nevytvárajú zmluvné alebo iné zákonné práva v akejkoľvek strane alebo v jej mene.

 

Žiadna záruka 

Spoločnosť Merz sa zaviazala udržiavať svoje stránky aktuálne. Nezaručuje však presnosť a úplnosť žiadnych informácií obsiahnutých na tejto stránke. S výnimkou priamych škôd spôsobených úmyselným zneužitím alebo hrubou nedbanlivosťou spoločnosti Merz, spoločnosť nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, mimoriadne, trestné, náhodné alebo iné následné škody vyplývajúce v súvislosti s vašou návštevou tejto webovej stránky, vrátane stratených ziskov, prerušenia podnikania a straty programov alebo elektronických údajov.

 

Pre pohodlie našich návštevníkov Merz poskytuje odkazy na iné webové stránky. Určité odkazy na tejto stránke však vedú k zdrojom umiestneným na serveroch, ktoré spravujú tretie strany, nad ktorými Merz nemá žiadnu kontrolu. Spoločnosť Merz nezodpovedá za obsah tretích strán ani za dôsledky vášho používania.

 

Odborné poradenstvo alebo stanovisko

Ako užitočný zdroj pre našich návštevníkov môže táto stránka obsahovať odborné posudky. Informácie označené ako znalecké posudky alebo posudky prístupné z tejto stránky prostredníctvom hypertextového odkazu predstavujú vlastné názory týchto odborníkov, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Merz.

 

Duševné vlastníctvo

Berte prosím na vedomie, že politika spoločnosti Merz presadzuje svoje práva duševného vlastníctva v čo najväčšej miere, ako je stanovené v príslušných zákonoch vrátane trestných sankcií. Ochranné známky, logá a servisné známky (spoločne označované ako "ochranné známky") zobrazené na tejto stránke sú ochranné známky vlastnené alebo licencované spoločnosťou Merz. Nič na tejto stránke by sa nemalo chápať ako poskytnutie, implicitne alebo inak. Žiadnu licenciu alebo právo na ochranné známky nemožno použiť bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Merz, alebo majiteľa ochrannej známky Merz. Okrem toho akákoľvek reprodukcia, retransmisia, úprava alebo používanie obsahu tejto stránky na iné ako osobné, nekomerčné účely si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Merz. Na každú kópiu obsahu tejto stránky alebo jej časti sa musí zobraziť nasledujúce upozornenie o autorských právach: Copyright © 2015 Merz. Všetky práva vyhradené.